14. oktober 2019

Archives for maj 2011

Politik som begreb

Ordet “Politik” kommer af det græske ord «polis» og skal opfattes som aktiviteter, der vedrører fastsættelse og fordeling af værdier med gyldighed for et samfund eller andre sociale systemer og institutioner. Det danske ord “Politik” findes ikke direkte på engelsk, men er derimod opdelt i 3 former for politik: Polity, policy og politics.

 

 • «Polity» refererer til styringsorganerne i forfatningen indenfor et bestemt territorium – regering, parlament osv.
 • «Policy» henviser til den politiske linie de følger eller den politik de fører – industripolitik, udenrigspolitik, kvindepolitik osv.
 • «Politics» refererer til den virksomhed, som har til formÃ¥l at pÃ¥virke forfatningsorganernes politik – via valg, partideltagelse o.l.

Mere generelt omfatter politik både de handlinger der er med til at definere, prioritere og fordele værdier i et samfund, og de strukturer eller rammer som disse handlinger udføres indenfor.

Begrebet ‘Politik’ på dansk
Defineret bredt er politik alle forhold og processer, der omhandler udøvelsen af magt, styre og autoritet, fx anvendelsen af statens finanser (finanspolitik) eller en virksomheds ansættelses- og personaleforhold (personalepolitik).

En mere snæver definition afgrænser politik til den offentlige beslutningsaktivitet, der foregår gennem politiske institutioner som valg, lovgivning, regeringsdannelse, statsstyre og kommunestyre.

Politik kommer ud fra dette syn til at dreje sig om samfundets offentlige mål og valg af midler; partier og interesseorganisationer er bærere af denne form for politik.

Forstået bredt kan man finde politiske fænomener overalt i samfundet og ikke kun i statsorganerne og den offentlige sfære. Ligeledes kan snart sagt alle emner politiseres, dvs. gøres til genstand for politiske drøftelser.Sondringen mellem politik i bred forstand og i snæver forstand finder sin parallel i udøvelsen af politik, der bl.a., men ikke udelukkende varetages af politikere.

Konflikt, konfliktløsning og samarbejde gennem fx forhandlinger og kompromisløsninger er af central betydning for forståelsen af politiske fænomener, fx realpolitik i forhold til idealpolitik.

Kilde: Egen produktion og DenStoreDansk.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Socialdemokratiet

Hermed følger en gennemgang af Socialdemokratiets historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være  vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

 

HISTORIE

Socialdemokraterne er en politisk medlemsorganisation, der blev stiftet i 1871 af Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff. Formålet var, at organisere den hastigt fremvoksende arbejderklasse på et socialistisk grundlag. Mennesket blev sat i centrum og retfærdige levevilkår og demokratiske rettigheder skulle sikres for alle. I 1884 kommer Socialdemokraterne for første gang i Folketinget, og 40 år senere ved valget i 1924 bliver partiet det største parti med 36,3 % af stemmerne. Thorvald Stauning sætter sig på statsministerposten og skriver verdenshistorie, da han udnævner Nina Bang til undervisningsminister. Det er kun anden gang i verdenshistorien, at en kvinde tildeles en ministerpost. Og det sker kun ni år efter, at kvinderne i Danmark fik valgret. I perioden fra 1924 frem til 2001 har Socialdemokraterne siddet i regering i mere end 54 år, og partiet har i høj grad præget udviklingen af det danske velfærdssamfund. Socialdemokraterne dannede senest regering med Poul Nyrup Rasmussen fra den 25. januar 1993 frem til den 27. november 2001. I dag har Socialdemokraterne 46.000 medlemmer. Vi har arbejdet for frihed, lighed og solidaritet i 140 år. Og meget er nået, men der er meget, der skal nås endnu. Derfor arbejder vi videre og kæmper de politiske kampe lokalt, nationalt og globalt.

VÆRDIER

Politik handler om værdier, og politik handler om viljen til at skabe forandringer. Socialdemokraterne har i 140 år været en afgørende drivkraft for forandringer af det danske samfund. Gennem alle årene har frihed, lighed og solidaritet været grundlæggende værdier for vores arbejde. Vi har nået meget i de år, som er gået – mange sejre er vundet, men der er stadig meget, der skal nås endnu. Vi skal bekæmpe ulighed og fattigdom – det er ikke godt nok, at der stadig hvert år er mange børnefamilier, der bliver sat på gaden, fordi de ikke kan betale deres husleje. Vi skal sørge for, at ældre mennesker får en god alderdom, og at der er et godt uddannelsessystem. Vi skal bekæmpe arbejdsløsheden, så alle har et job og kan forsørge sig selv. Vi skal skabe vækst, så der er noget at leve af i fremtiden. Alt det vil vi gøre med et stærkt udgangspunkt i vores tro på frihed, lighed og solidaritet. Frihed er, at vi sikrer det enkelte menneskes demokratiske rettigheder.

Alle mennesker har krav på et arbejde samt lige adgang til samfundets goder. De socialdemokratiske ideer står derfor også i modsætning til enhver form for diktatur og til økonomisk ulighed. Socialdemokratiernes idéer bygger på tillid til mennesket og tro på fremtiden. Lighed er for os socialdemokrater en socialt retfærdig fordeling af samfundets goder. Der skal være lige muligheder og lige adgang for alle, og det er uanset køn, etnisk baggrund eller socialklasse. Lighed handler også om at respektere sine medmenneskers ret til at leve et anderledes liv end én selv. Vi er nået langt, når det gælder fri og lige adgang til uddannelse, sygdomsbehandling og andre former for velfærdsydelser. Det er goder som disse, der i løbet af de sidste hundrede år har gjort Danmark til et mere lige, frit og harmonisk samfund. Men der er fortsat meget, der skal gøres.

Solidaritet betyder, at vi er der for hinanden – at vi sikrer samfundets svage som f.eks. de gamle, de syge og de arbejdsløse. Men solidaritet handler også om, at vi hver især bidrager til og tager ansvar for fællesskabet. Det gamle ordsprog med, at det er de stærkeste skuldre, der bærer de tungeste byrder, er stadig gældende i dag. Solidaritet er viljen til sammenhold – også med hensyn at yde bistand til fattige og svage – internationalt og nationalt – uanset race og tro. Solidaritet er også afstandtagen fra racisme og fremmedhad.

MÆRKESAGER

 • Bedre sundhed
  Vi skal have førsteklasses sundhed til alle i Danmark. Det må ikke være sådan, at fattige mennesker ikke kan få lige så god behandling som rige mennesker. Desværre går det i den forkerte retning. Flere mennesker køber behandling på privathospitaler, mens mange mennesker mister tilliden til det fælles sundhedssystem. Vi vil skabe et sundhedsvæsen, der giver hurtig og ordentlig behandling til alle – uanset pengepung.
 • Ny start for folkeskolen
  Danmark skal have en fagligt stærk folkeskole, hvor alle børn lærer mere, og som giver alle en reel mulighed for at uddanne sig senere i livet. Derfor foreslår Socialdemokraterne at styrke fagligheden i indskolingen, gøre det nemmere for kommunerne at indføre helhedsskoler og styrke lærernes og skoleledernes uddannelser. Målet er, at alle elever opnår det faglige niveau til at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen.
 • Visionær klimapolitik
  Danmark har brug for en visionær klimapolitik. Klimaforandringerne er en af vor tids største trusler. Socialdemokraterne har en visionær plan for fremtidens klima. El- og varmeforsyning skal være fri for fossile brændsler i 2035, hele energisystemet i 2050. Men allerede nu skal vi udnytte ressourcerne så optimalt som muligt med et langt mere effektivt energiforbrug og minimalt energispild. Derfor skal alle nye investeringer i energi være grønne. Omstillingen til et nyt energisystem skal skabe nye job og nye markeder for dansk erhvervsliv. Vi vil føre en klima- og miljøpolitik, der først og fremmest tager hensyn til miljøet og almindelige mennesker i Danmark.
 • Bedre integration
  Danmark har brug for en integrationsreform. I ti år er der ikke gjort nok for at integrere indvandrerne i Danmark. Nu skal der tages fat. Vi vil stoppe den negative spiral i ghettoerne, og vi vil sikre, at unge indvandrere får en uddannelse og bidrager til det danske samfund. Vi vil bekæmpe enhver tendens til radikalisering og bekæmpe nydanskeres overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Og vi vil udrydde enhver diskrimination af nydanskere på arbejdsmarkedet og i samfundslivet som helhed.

 

Kilde: www.ft.dk
Teksten er skrevet af  Socialdemokratiet 2011
Læs mere på Socialdemokratiets hjemmeside: www.socialdemokraterne.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Liberal Alliance

Hermed følger en gennemgang af det Liberal Alliances (tidl. NyAlliance) historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

 

Historie

Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg stiftede den 7. maj 2007 partiet Ny Alliance. Faktisk er Ny Alliance det første danske parti, som er blevet dannet i det 21. århundrede. Opbygningen af partiet tog sit udspring i dannelsen af landsdækkende lokal- og storkredsforeninger. Sammen med Ny Alliances tre stiftere og medlemmer bistod disse i udarbejdelsen af partiets politiske program, som blev præsenteret i august 2007. Efter at have eksisteret i blot seks måneder blev Ny Alliance valgt ind i Folketinget ved valget den 13. november 2007 med fem mandater. Mandaterne gik til de tre stiftere samt Jørgen Poulsen og Malou Aamund. Gitte Seeberg valgte at forlade partiet i januar 2008, og Malou Aamund forlod partiet i februar samme år. Partiets første landsmøde blev afholdt i maj 2008, hvor omkring 300 medlemmer var med til at stifte landsorganisationen og dennes bestyrelse. I juni måned 2008 valgte partiet at skilles med Jørgen Poulsen, så partiet stod tilbage med blot to af stifterne, nemlig Naser Khader og Anders Samuelsen.

Den 28. august 2008 skiftede partiet navn til Liberal Alliance, og partiet fik et nyt principprogram med et liberalt udgangspunkt på et pressemøde i DGI-byen. 1. september 2008 indtrådte Villum Christensen i folketingsgruppen, efter at have overtaget Gitte Seebergs mandat i Folketinget. Den 15. november indgik Liberal Alliance sin anden finanslovsaftale med VK-regeringen og Dansk Folkeparti. I januar 2009 valgte Naser Khader at træde tilbage som formand og forlade partiet, og Anders Samuelsen overtog posten som formand den 6. januar 2009. Den 16. juni 2009 forlod MF’er Simon Emil Ammitzbøll partiet Borgerligt Centrum og indtrådte i Liberal Alliances folketingsgruppe.

Grundlag

Liberal Alliance sætter din frihed i højsædet. Vi ønsker et samfund, som er præget af frisind med højt til loftet og med plads til mange forskellige holdninger. Som mennesker har vi brug for albuerum. Vi skal kunne leve vores liv sammen med vores familie og venner, søge at få vores drømme opfyldt og nå de mål, vi sætter os, enten hver for sig eller sammen med andre. Liberal Alliance vil forandre samfundet, så du får mulighed for, og flere får mod til at bruge den ret til at leve frit, som vi er født med. Frie mennesker er forskellige, og det har værdi i sig selv at få lov til at gribe chancen, kæmpe for sin succes og dermed sætte sit eget individuelle præg på sin tilværelse. Smålighed, ensretning og ligemageri er det modsatte af liberalt frisind

Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor du bliver anerkendt for den, du er. Du er først og fremmest dig selv og skal måles på din indsats, dine evner og personlighed. Liberal Alliance vil give dig ansvaret tilbage. For et større ansvar for sig selv er en naturlig følge af mere frihed. Frem for stræben efter materiel lighed kan vi alle høste fordel af vækst, velstand og fremgang i Danmark. Liberale reformer er helt nødvendige. Det er den eneste vej til at gøre Danmark til en vindernation og sikre velfærden på sigt. Liberal Alliance vil aldrig svigte dig, hvis du ikke kan klare dig selv. Vi har et ansvar for de medborgere, som enten på grund af sygdom, handicap eller uforskyldt ledighed har svært ved at forsørge sig selv. Et velstående samfund har altid mulighed for at række dig en hjælpende hånd, hvis du kommer galt af sted. Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres som bør reguleres.Når vi sætter frihedsidealet højere end lighedstanken, bliver mange ordninger, tilskud, regler og love overflødige. Når staten ikke skal omfordele så store summer mellem det store flertal af velfungerende og selvforsørgende borgere, kan meget bureaukrati afvikles, og den offentlige indsats fokuseres.

Liberal Alliance vil styrke velfærdssamfundets kerneområder. Vi vil have et sundheds væsen i topform, vi vil have et uddannelsessystem, der giver os et internationalt forspring, og vi vil øge kvaliteten i de kerneydelser, som kommunerne har ansvaret for i dag. Det vil vi gøre ved at give dig mulighed for at vælge lokale løsninger, ved at styrkeselvforvaltningen og ved at overlade meget af driften til private. Liberal Alliance vil have et åbent samfund. Vi vil engagere os i omverdenen. De, der kan bidrage positivt til vores samfund, skal have lov til at arbejde i vores land og føle sig velkomne. For at det kan fungere, skal vi konsekvent slå ned på antidemokratiske trusler og være tilbageholdende med at give ophold til folk uden efterspurgte kvalifikationer. Liberal Alliance vil kæmpe for et rigt, åbent, venligt og attraktivt Danmark.

Indenrigspolitik

Danmark står over for kolossale udfordringer med et kæmpe hul i statskassen, en demografisk udvikling, hvor der vil være færre erhvervsaktive til at forsørge stadig flere ældre fremover, og en virkelighed, hvor store dele af verden løber hurtigere end Danmark, når det gælder vækst og udvikling. Derfor er det helt afgørende at gennemføre reformer og føre en aktiv vækstpolitik. Liberal Alliance vil afskaffe efterlønnen helt, så raske og rørige 60-årige ikke bliver betalt for at forlade arbejdsmarkedet før tid. Det vil øge arbejdsudbuddet og spare statskassen for mange milliarder. Derudover vil Liberal Alliance sænke skatten til maks. 40 procent – ved at fjerne topskatten og skære i bundskatten – halvere selskabsskatten fra 25 til 12,5 procent og øge investeringerne i forskning og uddannelse. Initiativerne skal blandt andet finansieres ved at mindske bureaukratiet i den offentlige sektor, udlicitere mere, indføre beskeden brugerbetaling i sundhedsvæsenet, gøre op med sort arbejde og fjerne erhvervsstøtteordningerne.

Gennem reformer på arbejdsmarkedet og skatteområdet og besparelser på de offentlige budgetter kan vi sparke gang i væksten og skabe den velstand, der skal gøre os i stand til at betale for det velfærdssamfund, som vi alle ønsker. Et velfærdssamfund med råd til at tage sig af de svageste, et velfærdssamfund med gode skoler og forskning i verdensklasse og et velfærdssamfund med et moderne sundhedssystem for alle. Udover mærkesagerne vækst, lavere skat og mere for pengene i den offentlige sektor ønsker Liberal Alliance at gøre op med Big Mother-samfundet, som har taget ansvaretfra den enkelte dansker gennem lovgivning, forbud og øget regulering. Liberal Alliance ønsker mere personlig frihed og mindre statsindblanding.

Udenrigspolitik

Udenrigspolitikkens fremmeste formål er at sikre Danmarks, danske virksomheders og danske borgeres interesser i verden. Udenrigspolitikken skal konsekvent fremme frihandel, herunder afskaffelse af statsstøtte og tekniske handelshindringer.

 • Danmark og EU skal være villige til at vise vejen gennem ensidige skridt til at nedbryde handelsbarrierer. Dansk forsvar skal være pÃ¥ et niveau, sÃ¥ Danmark forbliver en troværdig partner i det nordatlantiske forsvarssamarbejde. Desuden skal forsvaret gennem samarbejdet i FN
 • NATO og EU deltage aktivt i at fremme demokrati og frihed i verden.
 • Værnepligten bør afskaffes. Danmarks interesser forsvares bedst af professionelle styrker.
 • Kvaliteten af forsvarets materiel og uddannelse skal holdes pÃ¥ et højt internationalt niveau.
 • Danmarks status blandt verdens største bidragydere af udviklingsbistand mÃ¥lt i forhold til nationalindkomsten skal fastholdes.

 

Kilde: www.ft.dk
Teksten er skrevet af Liberal Alliance 2011
Læs mere på Liberal Alliances hjemmeside: www.liberalalliance.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website