19. september 2019

Dansk Folkeparti

Hermed følger en gennemgang af Dansk Folkepartis historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

Historie

Dansk Folkeparti blev stiftet på Christiansborg den 6. oktober 1995. Partiets første årsmøde blev holdt i Vissenbjerg på Fyn den 1. juni 1996, hvor Pia Kjærsgaard blev valgt som partiets formand. En post, som hun har bestridt lige siden. Dansk Folkeparti har oplevet uafbrudt fremgang siden partiets stiftelse. Ved folketingsvalget den 11. marts 1998, da Dansk Folkeparti for første gang kom i Folketinget, opnåede partiet 252.228 stemmer svarende til 7,4 % og 13 mandater. Ved folketingsvalget den 8. februar 2005 fik Dansk Folkeparti 13,3 % af stemmerne og 24 mandater, og ved det seneste folketingsvalg den 13. november 2007 opnåede Dansk Folkeparti 13,9 % af stemmerne og 25 mandater.

Dansk Folkeparti er også repræsenteret i Europa-Parlamentet, samtlige regionsråd og langt de fleste byråd. Dansk Folkeparti udgør i dag det parlamentariske grundlag for den siddende VK-regering og har stor indflydelse på stort set alle beslutninger, der træffes i Folketinget. Medlemsmæssigt har Dansk Folkeparti også oplevet fremgang. I dag har partiet mere end 9.000 medlemmer.

Grundlag

Dansk Folkeparti ser det som sin fornemste opgave at værne om danskernes interesser. Partiet føler sig ikke bundet af én ideologi som f.eks. liberalisme eller socialisme, men tager udgangspunkt i den konkrete virkelighed, som møder borgerne. Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Dansk Folkeparti er forpligtet af vores danske kulturarv og vort ansvar for hinanden som folk. Vi ønsker et land bestående af frie danske borgere, som gives mulighed for at klare sig selv og bestemme over sig selv, men hvor staten samtidig forpligtes til at støtte og hjælpe de danskere, der er i vanskeligheder. Ethvert forsøg på at indskrænke folkestyret og borgernes frihedsrettigheder skal bekæmpes. Fundamentet for et demokratisk samfund er, at frihedsrettighederne holdes i hævd og demokratiet beskyttes mod kræfter, der ønsker at omstyrte det. Vort lands udvikling gennem historien er bestemt af vor kultur, dvs. de værdier, normer, den tro, de holdninger og den adfærd, som landets borgere har valgt og holdt i hævd.

Danmark har udviklet sig til et af verdens mest frie og velstående samfund. Dette er sket i kraft af det danske folks flid og sammenhold, dets vilje og evne til at bevare dansk kultur, men samtidig omforme og bruge den kulturelle påvirkning fra det øvrige Europa samt viljen og evnen til at forsvare sin egen selvstændighed. Dansk Folkeparti arbejder derfor på at øge bevidstheden og sammenholdet om de værdier, der har gjort det danske samfund til en enestående succes, i en tid, hvor vore normer udfordres fra forskelligt hold. I Dansk Folkeparti mener vi, at der er grund til at være stolte af vort nationale ophav ogvore fortjenester som folk, værne om det, vi har opnået, og videreudvikle vor nation inden for de givne rammer, så Danmark også i fremtiden vil bestå som et uafhængigt land med et frit og driftigt folk.

Indenrigspolitik

Udlændingepolitikken

Danmark er ikke et indvandrerland, og Dansk Folkeparti vil ikke acceptere, at landet udvikler sig til et multikulturelt samfund. Flygtninge skal hjemsendes, så snart det er muligt, og kriminelle udlændinge skal udvises efter udstået straf. Udlændinge, der ønsker at forblive i Danmark, bør bestræbe sig på at blive danske af sind og ånd. Betingelserne for at opnå dansk indfødsret skal være stramme, så alene udlændinge, der med deres adfærd har vist, at de ønsker at blive en del af det danske folk, kan opnå dansk statsborgerskab.

Ældrepolitik

Alle danske har krav på en værdig alderdom. Både de, der ønsker at forblive i egen lejlighed, og de, der ønsker samværet med andre ældre på alderdomshjem, skal tilgodeses. Enhver pensionist skal således have ret til en plads på et alderdomshjem. Ældre mennesker skal behandles, som det de er – en ressource – ikke en byrde. Dansk Folkeparti vil arbejde for at forbedre levestandarden for vore ældre gennem forbedret hjemmepleje, forøget omsorg og bedre økonomiske forhold for de svageste.

Sundhed og socialpolitik

Et samfund bør bedømmes på, hvordan det behandler sine svageste. Dansk Folkeparti ønsker, at samfundets svage grupper sikres et ordentligt liv. Samfundet skal tage hånd om danske borgere, der er uarbejdsdygtige, handicappede, ramt af sociale eller sundhedsmæssige problemer og medvirke til, at disse mennesker i størst muligt omfang hjælpes tilbage i samfundet og ikke parkeres på sidelinjen. Danskerne har krav på et sundhedsvæsen i verdensklasse. Sygehusene skal være bemandet af højt kvalificeret personale, og behandlingen på sygehusene skal være effektiv, omsorgsfuld og venlig.

Retspolitik

Dansk Folkeparti vil genskabe trygheden i Danmark. Voldskriminalitet skal straffes hårdt. Ofrene skal hjælpes og støttes så meget som muligt. Det er af stor betydning for borgernes retsbevidsthed, at forbrydelser hurtigt og effektivt følges op af domsfældelse og straf. De nødvendige ressourcer skal afsættes til forebyggelse og efterforskning.

Uddannelsespolitik

Folkeskolens væsentligste formål er at bibringe eleverne faglige kundskaber, der gør dem i stand til at håndtere de udfordringer, som livet byder dem. Det faglige niveau skal være højt. Undervisningen skal give eleverne en grundig indføring i vor historie og vor kristne kulturarv. Eleverne skal tilegne sig et formfuldendt dansk. Undervisningen bør tage udgangspunkt i den enkelte elevs faglige forudsætninger. Det danske uddannelsessystem bør i højere grad tilpasses til de unge, der har vanskeligt  ved at håndtere boglige fag. Alle unge har kompetencer – men nogle unge er eksempel vis bedre til at håndtere fysisk arbejde end boglige opgaver. Der skal gøres plads til disse unge i uddannelsessystemet, så færre unge tabes på gulvet. Dansk Folkeparti tillægger håndens og åndens arbejde lige stor værdi for den dynamiske udvikling af landet. De videregående uddannelsers faglige stade skal styrkes, så Danmarks konkurrenceevne, der i årene fremover vil blive udfordret eksempelvis fra Østasien, ikke lider skade. Danske unge skal igen være blandt de bedst uddannede i verden. De offentlige bevillinger til forskning bør øges.

Kulturpolitik

Dansk kultur er grundlaget for vor nations eksistens. Det er den danske stats opgave, at den danske kulturarv bevares for eftertiden. Dansk Folkeparti finder det vigtigt, at dansk kultur fortsat får mulighed for at udvikle sig og er beredt til at bruge offentlige midler herpå. Støtten til film- teater- og tv-produktioner skal i højere grad afspejle befolkningens interesse. Det danske sprog skal fortsat være bærende på danske uddannelsesinstitutioner, så dansk forbliver videnskabssprog.

Dyrevelfærdspolitik

Dansk Folkeparti ønsker, at lovgivningen i størst muligt omfang beskytter dyr og giver dem de bedst mulige levevilkår – det gælder både produktions- og kæledyr. Dyrenes forhold bør ved enhver lejlighed gå foran chancen for økonomisk gevinst. Der bør afsættes offentlige midler til at forbedre dyrenes forhold. Straffene for dyremishandling skal være hårde og rituelle slagtninger forbydes.

Miljøpolitik

Danmark skal have et godt og rent miljø. Teknologien skal bruges til at forbedre miljø – ikke til at udpine naturressourcerne. Miljøet skal beskyttes gennem skrappe krav. Miljøafgifter skal kun bruges, hvor det er til gavn for miljøet. Fødevaresikkerheden skal fortsat være høj.

Erhvervspolitik

Betingelsen for Danmarks velstand er, at erhvervslivet fortsat bidrager hertil. Erhvervslivet skal tilbydes gode vilkår gennem veluddannet arbejdskraft, fleksibel lovgivning og afskaffelse af unødvendig regulering. Unge skal opfordres til i højere grad at vælge en karriere som selvstændige erhvervsdrivende.

Familiepolitik

Familien er samfundets bærende enhed. Et trygt familieliv er det bedste grundlag for alle menneskers tilværelse. Børneinstitutioner og sundhedstilbud skal være til rådighed for børnefamilierne til en overkommelig pris. Samfundet skal – uden unødvendig indblanding – støtte familierne i det omfang, det måtte være nødvendigt. Barnets tarv skal være det bærende element i enhver beslutning, hvor samfundet griber ind i familiens liv.

Udenrigspolitik

EU

Dansk Folkeparti er kritisk over for Den Europæiske Union, idet folkestyret kun findes i nationalstater, hvor folket føler en naturlig samhørighed. EU bør hovedsagligt tage sig af spørgsmål om handel og miljø. Dansk Folkeparti vil bevare de danske undtagelser. Vi ønsker at genindføre grænsekontrollen. EU’s bureaukrati skal begrænses, og der skal ryddes op i svindel og humbug. Danmark skal bevares som en selvstændig og suveræn nation.

NATO og FN

Udenrigspolitikkens vigtigste målsætning er at sikre Danmarks selvstændighed. Dansk Folkeparti støtter Danmarks medlemskab af FN. NATO har i mere end 50 år været garant for Danmarks sikkerhed. Medlemskabet af NATO skal videreføres. Danmarks forsvar skal være af en sådan kvalitet, at det danske forsvar kan opretholdes og danske soldater kan indgå i operationer uden for Danmarks grænser. Udviklingsbistanden skal alene gives til demokratiske lande og koncentreres om færre modtagere. En del af udviklingsbistanden kan kanaliseres til brug for hjælp til flygtninge i nærområderne.

Det nordiske samarbejde

Danmark har et stærkt kulturelt, sprogligt og historisk slægtskab med de øvrige nordiske lande. Dansk Folkeparti ønsker det nordiske samarbejde bevaret og udbygget.

 

Kilde: www.ft.dk og www.danskfolkeparti.dk
Taksten er godkendt af Dansk Folkeparti i 2006

 

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind