19. september 2019

Konservative Folkeparti

Hermed følger en gennemgang af det Konservative Folkepartis historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

Historie

Det Konservative Folkeparti blev dannet i 1916 som et parti, der skulle varetage den ny middelklasses interesser. Mange af partiets stiftere udgik fra det gamle Højre, der havde regeringsmagten i en stor del af folkestyrets første halve hundrede år i Danmark. Andre kom fra andre partier eller havde ikke tidligere gjort sig særlig politisk gældende. Partiet fik som opgave at samle den danske mellemstand, men i øvrigt føre en folkepolitik, altså en politik, der talte til konservativt indstillede medborgere inden for alle samfundsgrupper.

Grundlag

Det Konservative Folkepartis idégrundlag bygger på troen på frihed og ansvar. Vi har tillid til det enkelte menneske. Vi ønsker, at det enkelte menneske skal have frihed til at forme sin egen tilværelse og til at skabe sin egen lykke. Men for os er frihed og ansvar to sider af samme sag. Ansvar for at forvalte sin egen frihed uden at krænke andres ret til samme frihed. Ansvar for fællesskabet, hvor vi hver især respekterer hinandens egenart og ret til forskellighed. Ansvaret er også knyttet til de fællesskaber, vi er en del af. Det gælder ansvaret for at udvise medmenneskelighed og socialt engagement over for dem, der ikke kan klare sig selv, eller dem, hvis frihed er krænket eller truet. Det gælder ansvaret for at værne om de værdier, der knytter os sammen – vores land, vores kongehus, kristendommen, vores sprog, vores demokratiske styreform og grundlovssikrede rettigheder og vores fælles historie. Vi vedkender os samtidig ansvaret for at videregive et samfund i velstand og i en ordentlig økonomisk tilstand til de kommende generationer. Og vi føler ikke mindst ansvar for at værne om naturen, som vi selv skal leve i og videregive til vores efterkommere. Det Konservative Folkeparti ønsker at forbedre det danske samfund med udgangspunkt i en politik, der på én gang er fornyende og bevarende. Nye udfordringer skal imødegås med nye løsninger – fundet i en sund balance mellem det enkelte menneskes idérigdom og vilje til nytænkning og respekten for det kendte og det, vi har lært gennem historien.

Indenrigspoltik:

For at bevare og forbedre vores velfærdssamfund er vi nødt til at ændre det. Det kræver vilje til fornyelse hos den enkelte borger, i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Men fornyelsen skal ske med udgangspunkt i en samfundsudvikling, hvor respekten for den personlige frihed og det personlige ansvar styrkes – og på flere områder genvindes. På denne måde sikrer konservatismen den nødvendige balance mellem individet og staten, mellem den enkeltes frihed og den fælles forpligtelse over for samtiden og fremtiden. Disse værdier er bærende for Det Konservative Folkepartis mål for udviklingen af det danske samfund. I et samfund, hvor det enkelte menneske respekteres, vil privatlivets fred, den private ejendomsret og retssikkerheden altid være centrale begreber. Staten er til for at tjene fællesskabet og værne om den enkelte borger. Staten skal sikre, at det enkelte individ har frihed til at udfolde sig, men skal samtidig være garant for, at ingen – hverken borgere eller myndigheder – krænker andres frihed. Staten skal være stærk nok til at løfte den svage, men for svag til at knække den stærke. Lovgivningen skal være overskuelig og omgærdet med både respekt og tillid.

Skat

Hvis den personlige og økonomiske frihed skal respekteres, skal der være klare grænser for den offentlige sektors skatteopkrævning og dermed også for den offentlige sektors størrelse og omfanget af de offentlige ydelser. Det er et konservativt mål at lette beskatningen i samfundet, så borgere og virksomheder kan råde over en større del af deres indkomst. Vi ønsker derved at skabe større risikovillighed og virkelyst til gavn for både den enkelte og for samfundet. Det bør være en grundregel for indretning af såvel skattesystemet som det sociale system, at det altid skal kunne betale sig for en rask og arbejdsdygtig person at søge arbejde frem for at fortsætte med at modtage en social ydelse. Det er ikke en politisk opgave at diktere, hvornår den enkelte skal trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det er derimod en politisk opgave at bidrage til, at virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft, og at den enkelte borger har interesse i at blive på arbejdsmarkedet.

Retspolitik

Retsbevidstheden i samfundet kan kun opretholdes ved en effektiv, hurtig og konsekvent indgriben over for lovovertrædelser. Det kræver et effektivt og ressourcestærkt politi og kortere sagsbehandlingstider ved domstolene. Det Konservative Folkeparti anser volds- og sædelighedsforbrydelser for at være særligt krænkende mod det enkelte menneskes integritet. For Det Konservative Folkeparti er individet ukrænkeligt og skal beskyttes af loven. Derfor er det et vigtigt element i udviklingen af retssystemet at sikre, at hensynet til offeret vejer tungere end hensynet til dem, der udøver kriminalitet. Dette menneskesyn skal præge straffeloven.

Sundhed og ældre

Enhver borger har en berettiget forventning om, at der findes et velfungerende offentligt sundhedsvæsen, som der er rettidig, lige og fri adgang til. Enhver, der er ramt af alvorlige fysiske eller psykiske sygdomme, skal have garanti for hjælp. Udskydelse af behandling for livstruende sygdomme kan ikke accepteres i et samfund, der også bygger på socialt medansvar. Det afgørende er ikke, hvem der yder hjælp, men at enhver alvorligt sygdomsramt får garanti for behandling i rette tid og af rette kvalitet. Det danske sygehus- og sundhedsvæsen skal derfor underlægges strenge krav til serviceniveau, effektivitet og kvalitet i ydelserne. Der skal sættes fokus på at etablere nye strukturer og en styrkelse af ledelsesstrukturen. Valgfrihed og valgmuligheder i sygehusvæsenet og på plejeområdet skal samtidig fremmes mest muligt. Vi ønsker en ældrepolitik, der bygger på respekt for den enkeltes ønsker. Hvad enten den enkelte ønsker at blive længst muligt i eget hjem, eller det gælder ældreboliger eller plejehjem, ønsker vi omsorgen i højsædet i behandlingen af vore ældre medborgere. På offentlige institutioner skal en værdig behandling og respekt for den enkelte være et kvalitetskrav på linje med krav til drift og økonomi.

Udenrigspolitik:

Forsvars- og sikkerhedspolitik

Frihed, demokrati og sikkerhed er ingen naturlov. For Det Konservative Folkeparti vil viljen til at forsvare vort lands suverænitet og vor demokratiske styreform altid være central. Historien er det bedste vidnesbyrd om, at trusler mod demokratiet og vort lands sikkerhed ikke forsvinder. De forandres derimod og opstår i nye former og under ændrede forhold. Derfor skal forsvarsindsatsen i det danske samfund bygge på en effektiv og troværdig forsvarsorganisation og på et stærkt dansk engagement i internationale sikkerheds- og forsvarsorganisationer. Danmarks sikkerhed afhænger i høj grad af en fredelig udvikling i Europa. Danmark har en naturlig plads i NATO-samarbejdet, som gennem årtier har vist sin duelighed og styrke til gavn for freden. Vi anser det samtidig for naturligt og nødvendigt, at de europæiske lande påtager sig et større ansvar for at sikre fred og sikkerhed ikke mindst på det europæiske kontinent. Indsatsen for at sikre freden gælder ikke kun direkte angreb på Danmark og vore allierede. Konflikter, borgerkrige og diktatorers krænkelser af menneskerettigheder gør det nødvendigt, at det internationale samfund reagerer aktivt og offensivt. Danmark skal spille en aktiv rolle i løsning af disse opgaver. Vi anser det internationale arbejde i organisationer som FN, OSCE og NATO som værdifuldt for at skabe tryghed og stabilitet i Centraleuropa og andre dele af verden. Vi ønsker et helt og fuldt dansk engagement i opbygningen af et styrket EU-forsvarssamarbejde som en europæisk søjle i NATO. Men opbygningen af denne europæiske søjle må ske i samarbejde og gensidig forståelse med vore øvrige NATO-partnere. I EU-regi vil vi desuden medvirke til opbygningen af en selvstændig militær kapacitet i EU til løsning af internationale opgaver af forebyggende og humanitær karakter.

EU

Det Konservative Folkeparti ønsker et forpligtende samarbejde i Europa, hvor målet er fred, demokrati og frihed for alle europæere. Mere end 50 års fred og stabilitet i Vesteuropa er det bedste vidnesbyrd om, at et forpligtende og tæt samarbejde mellem de europæiske nationer er det rette fundament for at bevare og styrke disse værdier. Det Konservative Folkeparti ønsker, at Danmark som en selvstændig stat tager aktivt del i udviklingen af det europæiske samarbejde. Danmark er en del af det europæiske samfund. Både i det europæiske fællesskab og i det danske samfund er der forhold, der bør forbedres, og værdier, der bør fastholdes. Både i EU og i Danmark er det Det Konservative Folkepartis mål at fremme frihed og ansvar og bekæmpe lighedsmageri og unødig systemtænkning. Det Konservative Folkeparti ønsker at finde løsninger på Europas problemer i de fora, hvor problemerne reelt kan blive løst. Vi ønsker indflydelse for Danmark dér, hvor beslutningerne træffes. Derfor ønsker Det Konservative Folkeparti et fuldt og helt dansk medlemskab af EU. Vi anser EU for at være et fælles middel til at fastholde freden, skabe velstand og udbrede de demokratiske værdier til hele det europæiske kontinent.

 

Kilde: www.konservativer.dk (Uddrag af holdningsprogrammet „Fornuft og Fornyelse, Konservative værdier i det 21. århundrede“ 2000) og www.ft.dk.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind