19. september 2019

Liberal Alliance

Hermed følger en gennemgang af det Liberal Alliances (tidl. NyAlliance) historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

 

 

Historie

Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg stiftede den 7. maj 2007 partiet Ny Alliance. Faktisk er Ny Alliance det første danske parti, som er blevet dannet i det 21. århundrede. Opbygningen af partiet tog sit udspring i dannelsen af landsdækkende lokal- og storkredsforeninger. Sammen med Ny Alliances tre stiftere og medlemmer bistod disse i udarbejdelsen af partiets politiske program, som blev præsenteret i august 2007. Efter at have eksisteret i blot seks måneder blev Ny Alliance valgt ind i Folketinget ved valget den 13. november 2007 med fem mandater. Mandaterne gik til de tre stiftere samt Jørgen Poulsen og Malou Aamund. Gitte Seeberg valgte at forlade partiet i januar 2008, og Malou Aamund forlod partiet i februar samme år. Partiets første landsmøde blev afholdt i maj 2008, hvor omkring 300 medlemmer var med til at stifte landsorganisationen og dennes bestyrelse. I juni måned 2008 valgte partiet at skilles med Jørgen Poulsen, så partiet stod tilbage med blot to af stifterne, nemlig Naser Khader og Anders Samuelsen.

Den 28. august 2008 skiftede partiet navn til Liberal Alliance, og partiet fik et nyt principprogram med et liberalt udgangspunkt på et pressemøde i DGI-byen. 1. september 2008 indtrådte Villum Christensen i folketingsgruppen, efter at have overtaget Gitte Seebergs mandat i Folketinget. Den 15. november indgik Liberal Alliance sin anden finanslovsaftale med VK-regeringen og Dansk Folkeparti. I januar 2009 valgte Naser Khader at træde tilbage som formand og forlade partiet, og Anders Samuelsen overtog posten som formand den 6. januar 2009. Den 16. juni 2009 forlod MF’er Simon Emil Ammitzbøll partiet Borgerligt Centrum og indtrådte i Liberal Alliances folketingsgruppe.

Grundlag

Liberal Alliance sætter din frihed i højsædet. Vi ønsker et samfund, som er præget af frisind med højt til loftet og med plads til mange forskellige holdninger. Som mennesker har vi brug for albuerum. Vi skal kunne leve vores liv sammen med vores familie og venner, søge at få vores drømme opfyldt og nå de mål, vi sætter os, enten hver for sig eller sammen med andre. Liberal Alliance vil forandre samfundet, så du får mulighed for, og flere får mod til at bruge den ret til at leve frit, som vi er født med. Frie mennesker er forskellige, og det har værdi i sig selv at få lov til at gribe chancen, kæmpe for sin succes og dermed sætte sit eget individuelle præg på sin tilværelse. Smålighed, ensretning og ligemageri er det modsatte af liberalt frisind

Liberal Alliance ønsker et samfund, hvor du bliver anerkendt for den, du er. Du er først og fremmest dig selv og skal måles på din indsats, dine evner og personlighed. Liberal Alliance vil give dig ansvaret tilbage. For et større ansvar for sig selv er en naturlig følge af mere frihed. Frem for stræben efter materiel lighed kan vi alle høste fordel af vækst, velstand og fremgang i Danmark. Liberale reformer er helt nødvendige. Det er den eneste vej til at gøre Danmark til en vindernation og sikre velfærden på sigt. Liberal Alliance vil aldrig svigte dig, hvis du ikke kan klare dig selv. Vi har et ansvar for de medborgere, som enten på grund af sygdom, handicap eller uforskyldt ledighed har svært ved at forsørge sig selv. Et velstående samfund har altid mulighed for at række dig en hjælpende hånd, hvis du kommer galt af sted. Liberal Alliance vil have færre regler og restriktioner. Det er ikke alt, der kan reguleres som bør reguleres.Når vi sætter frihedsidealet højere end lighedstanken, bliver mange ordninger, tilskud, regler og love overflødige. Når staten ikke skal omfordele så store summer mellem det store flertal af velfungerende og selvforsørgende borgere, kan meget bureaukrati afvikles, og den offentlige indsats fokuseres.

Liberal Alliance vil styrke velfærdssamfundets kerneområder. Vi vil have et sundheds væsen i topform, vi vil have et uddannelsessystem, der giver os et internationalt forspring, og vi vil øge kvaliteten i de kerneydelser, som kommunerne har ansvaret for i dag. Det vil vi gøre ved at give dig mulighed for at vælge lokale løsninger, ved at styrkeselvforvaltningen og ved at overlade meget af driften til private. Liberal Alliance vil have et åbent samfund. Vi vil engagere os i omverdenen. De, der kan bidrage positivt til vores samfund, skal have lov til at arbejde i vores land og føle sig velkomne. For at det kan fungere, skal vi konsekvent slå ned på antidemokratiske trusler og være tilbageholdende med at give ophold til folk uden efterspurgte kvalifikationer. Liberal Alliance vil kæmpe for et rigt, åbent, venligt og attraktivt Danmark.

Indenrigspolitik

Danmark står over for kolossale udfordringer med et kæmpe hul i statskassen, en demografisk udvikling, hvor der vil være færre erhvervsaktive til at forsørge stadig flere ældre fremover, og en virkelighed, hvor store dele af verden løber hurtigere end Danmark, når det gælder vækst og udvikling. Derfor er det helt afgørende at gennemføre reformer og føre en aktiv vækstpolitik. Liberal Alliance vil afskaffe efterlønnen helt, så raske og rørige 60-årige ikke bliver betalt for at forlade arbejdsmarkedet før tid. Det vil øge arbejdsudbuddet og spare statskassen for mange milliarder. Derudover vil Liberal Alliance sænke skatten til maks. 40 procent – ved at fjerne topskatten og skære i bundskatten – halvere selskabsskatten fra 25 til 12,5 procent og øge investeringerne i forskning og uddannelse. Initiativerne skal blandt andet finansieres ved at mindske bureaukratiet i den offentlige sektor, udlicitere mere, indføre beskeden brugerbetaling i sundhedsvæsenet, gøre op med sort arbejde og fjerne erhvervsstøtteordningerne.

Gennem reformer på arbejdsmarkedet og skatteområdet og besparelser på de offentlige budgetter kan vi sparke gang i væksten og skabe den velstand, der skal gøre os i stand til at betale for det velfærdssamfund, som vi alle ønsker. Et velfærdssamfund med råd til at tage sig af de svageste, et velfærdssamfund med gode skoler og forskning i verdensklasse og et velfærdssamfund med et moderne sundhedssystem for alle. Udover mærkesagerne vækst, lavere skat og mere for pengene i den offentlige sektor ønsker Liberal Alliance at gøre op med Big Mother-samfundet, som har taget ansvaretfra den enkelte dansker gennem lovgivning, forbud og øget regulering. Liberal Alliance ønsker mere personlig frihed og mindre statsindblanding.

Udenrigspolitik

Udenrigspolitikkens fremmeste formål er at sikre Danmarks, danske virksomheders og danske borgeres interesser i verden. Udenrigspolitikken skal konsekvent fremme frihandel, herunder afskaffelse af statsstøtte og tekniske handelshindringer.

  • Danmark og EU skal være villige til at vise vejen gennem ensidige skridt til at nedbryde handelsbarrierer. Dansk forsvar skal være pÃ¥ et niveau, sÃ¥ Danmark forbliver en troværdig partner i det nordatlantiske forsvarssamarbejde. Desuden skal forsvaret gennem samarbejdet i FN
  • NATO og EU deltage aktivt i at fremme demokrati og frihed i verden.
  • Værnepligten bør afskaffes. Danmarks interesser forsvares bedst af professionelle styrker.
  • Kvaliteten af forsvarets materiel og uddannelse skal holdes pÃ¥ et højt internationalt niveau.
  • Danmarks status blandt verdens største bidragydere af udviklingsbistand mÃ¥lt i forhold til nationalindkomsten skal fastholdes.

 

Kilde: www.ft.dk
Teksten er skrevet af Liberal Alliance 2011
Læs mere på Liberal Alliances hjemmeside: www.liberalalliance.dk

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind