19. september 2019

Socialistisk Folkeparti

Hermed følger en gennemgang af Socialistisk Folkepartis historie og grundlag, samt hvordan de overordnet forholder sig på en række områder indenfor både det indenrigspolitiske og udenrigspolitiske. Det kan være vanskeligt at være neutral i forhold til at skulle beskrive et partis politik, derfor har udgangspunktet været at beskrive ud fra den måde, som partiet selv beskriver deres politik på.

Historie

Socialistisk Folkeparti (SF) blev dannet i 1959 efter en splittelse i Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). Splittelsen skyldtes bl.a. forholdet til Sovjetunionen. SF tog fra starten afstand fra diktaturet i Sovjetunionen, fordi partiet mente, at socialisme skal udvide demokratiet, ikke det modsatte.

Grundlag

SF er et socialistisk parti. For SF handler socialisme først og fremmest om at give mennesker større magt over deres eget liv og over samfundsudviklingen gennem udvidelse af demokratiet. Det enkelte menneske skal have de bedst mulige betingelser
for at leve det liv, de gerne vil. Derfor skal samfundet være præget af en høj grad af lighed og social sikkerhed. SF er et grønt parti, der sætter det fælles ansvar for miljøet højt. Det betyder bl.a. en grøn omstilling af produktionen og at indtænke miljøhensyn i
alle beslutninger.

Indenrigspolitik:

Klimapolitik og miljøpolitik

Den globale opvarmning er en alvorlig trussel for mennesker, natur og sikkerhed. Skal derrettes op på det, er det nødvendigt med politisk vilje og stærke visioner om en grøn fremtid båret af vedvarende energi og bæredygtig udvikling. SF mener, vi kan imødegåklimatruslen, hvis vi handler i tide. Derfor arbejder SF for, at Danmark skal være fri af de CO2-udledende fossile brændstoffer, og at Danmark skal være helt CO2 neutralt i 2050.

Det skal bl.a. ske ved at satse på vedvarende energi, energisparrende bygninger og bedre og billigere kollektiv trafik. På globalt plan skal der være stærke institutioner, der kan lægge pres på til fordel for klimaet. Der skal oprettes en skovfond til at sikre bevarelsen af verdens regnskove, og der skal lægges en global pris på CO så grøn energi bliver billigere end ”gammeldags” energi.

Den danske natur skal bevares og styrkes, så 30 % af Danmarks areal bliver naturarealer. Landbruget skal omstilles til økologisk landbrug.

Uddannelse og erhverv

SF vil sikre, at enhver borger får de bedste muligheder for at bidrage til samfundsøkonomien. SF’s mål er at sikre Danmark en placering i den globale fremstilling af råvarer, industriprodukter, serviceydelser og viden, som på én gang bidrager til en bæredygtig dansk og international vækst og skaber nye danske arbejdspladser. Det skal ske ved at investere massivt i grøn teknologi og i forskning. SF vil også belønne små og mellemstore virksomheder, der udmønter økologi, fair trade, social bæredygtighed samt miljø- og klimarigtig produktion. SF mener, det er et fælles samfundsansvar at sikre borgerne muligheder for et sundt, godt arbejdsliv med mulighed for udfoldelse, indflydelse, udvikling og uddannelse gennem hele livet. SF vil arbejde for, at alle sikres uddannelse og videreuddannelse, så de kan finde et arbejde. SF vil også arbejde for et bedre arbejdsmiljø, så færre udsættes for nedslidning og ulykker.

Velfærd

SF vil gøre op med udsultningen af den offentlige sektor. En lang række uløste infrastrukturopgaver og sociale udfordringer kræver, at den offentlige sektor skal udgøre en større del af samfundsøkonomien end i dag. Samtidig skal der gøres op med bureaukratiet og det centralistiske regeltyranni. SF mener, at det er skolernes opgave i samarbejde med forældrene at ruste børn og unge til voksenlivet og give alle lige muligheder. Fagligt dygtige og kreative børn og unge er grundlaget for den langsigtede vækst i samfundet. Uddannelse er et afgørende element af bekæmpelsen af den negative sociale arv. Boligpolitikken skal sikre social sammenhængskraft i samfundet. Det kræver en boligsektor, der dækker behovene og ikke er en kilde til øget ulighed. Det skal være muligt for familier med almindelige indkomster at kunne få dækket deres boligbehov også i storbyområder. Boligområder skal så vidt muligt være blandede, så man møder folk med forskellig baggrund i sit boligområde. SF mener at indlæring og udvikling starter i vuggestuen og børnehaven og udvikles fortsat i tiden på fritidshjemmet/SFO’en og i klubben. SF vil forbedre kvaliteten på hele institutionsområdet og sikre udvikling, støtte og stimulering af børnene i deres barndom og igennem den tidlige ungdom. SF vil arbejde for et opgør med fattigdommen blandt ældre og sikre alle en ordentlig og tilstrækkelig hjemmepleje.

Sundhed

Et sundhedsvæsen med fri og lige adgang skal give borgerne tryghed og tilliden tilbage til det offentlige sundhedsvæsen. Et sundt samfund kræver aktiv sundhedsfremmende indsats, effektiv forebyggelse, kvalitet i behandlingen hos læger og speciallæger. Tidssvarende sygehuse med høj patientsikkerhed og kvalitet i behandlingen. Samt efterfølgende individuel rehabilitering. SF vil arbejde for gode offentlige sygehuse. Men SF vil også arbejde for, at sundhed tænkes ind i fødevarepolitik, trafikpolitik og arbejdsmiljøpolitikken.

Demokrati

Det moderne menneske kræver indflydelse. Danmark er i dag et af de mest demokratiske lande i verden. Det er vi stolte af, men det må ikke blive en sovepude. SF ønsker med udgangspunkt i det parlamentariske demokrati og Folketinget at forny, udvide og udvikle demokratiet, så det enkelte menneske får større indflydelse på sit eget liv. SF vil belønne virksomheder, der giver medarbejderne mere indflydelse på arbejdet og driften. SF vil også have mere kontrol med finanssektoren og mere gennemsigtighed.

Udenrigspolitik:

Danmarks sikkerhed skal opnås gennem en global grøn bæredygtig udvikling, retfærdig handel, bekæmpelse af afmagt og fattigdom, tilvejebringelse af et internationalt retssystem og forebyggelse samt løsning af internationale konflikter. Danmarks globale rolle skal fokusere på diplomati og mægling samt opretholdelse af freden og sikring af menneskerettighederne. Danmark skal aktivt bidrage til bekæmpelse af terror – men ikke deltage i ”krigen mod terror” som den har været praktiseret siden 2001. I stedet skal Danmark arbejde for en bred vifte af miljømæssige, sociale og demokratiske fremskridt i verden, herunder medvirke til en større forståelse af anvendelse af ikke-militære midler i moderne sikkerhedspolitik. Den militære indsats mod terror skal forankres i FN. Uligheden i verden er kolossal. SF mener, at vejen frem er retfærdig handel. Danmark skal være i front for oprettelsen af et internationalt handelssystem, der fremmer bæredygtig udvikling.

EU

SF er tilhænger af EU som rammen for det fremtidige europæiske samarbejde. EU skal udvikles til et stærkt og effektivt samarbejde om løsning af nødvendige grænseoverskridende problemer. Det gælder især i forhold til en stærk klimapolitik, naturbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. SF er stærk tilhænger af, at EU optager nye medlemslande – også Tyrkiet. Med udvidelsen vil EU blive dynamo for skabelse af sikkerhed og samarbejde i Europa. På den globale scene skal EU udgøre en modvægt til USA og Kina og tale for menneskerettigheder, respekt for FN og ikke-militær konfliktløsning. EU skal også gå forrest for at sikre mere global lighed og muligheder for verdens fattigste lande.

 

Artiklen er skrevet med inspiration fra www.ft.dk og www.sf.dk.

Karsten Sommer

Uddannet bachelor i Politik & Administration ved Aalborg Universitet, og har desuden taget kurser i politisk kommunikation og ledelse. Er desuden uddannet IT-Administator og har sideløbende studierne drevet et mindre IT-virksomhed siden 2001-

More Posts - Website


Speak Your Mind